Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymać swój unikalny kod PIN i jesteś osobą pełnoletnią, wypełnij ankietę

Wszystkie pola formularza są obowiązkowe

REGULAMIN SERWISU WWW

§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 26, 02-135 Warszawa (dalej zwana BAT) usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.tastethereal.pl, www.luckystrike.pl (zwane dalej Usługą Pełną i Niepełną).

 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn.zm.), a ponadto określa zasady korzystania z Serwisu www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl) oraz ochrony poufności danych Użytkowników.

§ 2

 1. BAT świadczy Usługę pod adresem internetowym www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl)

 2. W udostępnionej Usłudze wyróżnia się Usługę Pełną i Usługę Niepełną, przy czym jedyną różnicę pomiędzy nimi stanowi możliwość udziału w konkursach i innych formach działań marketingowych organizowanych przez BAT (Usługa Pełna) lub brak takiej możliwości (Usługa Niepełna).

 3. Usługa Pełna umożliwia:

  1. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów i usług oferowanych przez BAT,

  2. uzyskanie informacji o aktualnych ofertach, niepublicznych konkursach i programach konsumenckich organizowanych przez BAT, skierowanych do pełnoletnich, palących konsumentów z bazy danych BAT udział w niepublicznych konkursach programach konsumenckich organizowanych przez BAT, skierowanych do pełnoletnich, palących konsumentów z bazy danych BAT pod warunkiem, że Użytkownik spełnia warunki uczestnictwa w takich akcjach określone w regulaminie dotyczącym konkretnego przedsięwzięcia.

 4. Usługa Niepełna umożliwia:

  1. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi produktów i usług oferowanych przez BAT,

  2. uzyskanie informacji o aktualnych ofertach, niepublicznych konkursach i programach konsumenckich organizowanych przez BAT, skierowanych do pełnoletnich, palących konsumentów z bazy danych

 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług Pełnej i Niepełnej, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do zbiorów danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują BAT lub podmiotom, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.

§ 3

 1. Definicje terminów używanych w regulaminie:

  1. "PIN" - indywidualny kod wieloznakowy nadawany przez BAT lub podmiot działający w imieniu BAT, w zestawieniu z datą urodzenia umożliwia zalogowanie i korzystanie pełnoletnim osobom palącym ze strony www.tastethereal.pl w przypadku Usługi Niepełnej, w przypadku Usługi Pełnej zalogowanie możliwe jest po Rejestracji i uzyskaniu odrębnego PINU

  2. "Użytkownik serwisu" - dorosła osoba paląca, której dane znajdą (Usługa Niepełna) lub znajdują się (Usługa Pełna) w bazie danych BAT, której nadano indywidualny Pin oraz która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od BAT.

  3. "www.tastethereal.pl", "serwis", ‘’www.luckystrike.pl”- serwis internetowy marki Lucky Strike, do którego dostęp mają wyłącznie dorosłe osoby palące, których dane znajdą lub znajdują się w Zbiorze Danych osobowych BAT, którym nadano indywidualny Pin oraz które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od BAT, w przypadku Usługi Pełnej dostęp możliwy jest wyłącznie po Rejestracji.

  4. "SMS" (Short Message Service) - krótka wiadomość, składającą się z maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać za pomocą telefonu komórkowego;

  5. ‘’MMS’’ (Multimedia Message Service) – krótka wiadomość, składająca się z obrazka i opcjonalnie krótkiej informacji tekstowej, zawierającej maksimum 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać za pomocą telefonu komórkowego

  6. "E-mail" - wiadomość wysłana za pomocą poczty elektronicznej;

  7. "Moderator" - osoba monitorująca poprawność działania Serwisu oraz zapewniająca, aby w serwisie nie pojawiały się wypowiedzi naruszające prawo, niniejszy Regulamin, dobre imię osób trzecich, standardów, którymi kieruje się BAT;

  8. "Korzystanie" - przez "Korzystanie" rozumie się każde zapoznanie się z treściami umieszczonymi w Serwisie, w tym między innymi zalogowanie poprzez użycie Pinu. Korzystać z serwisu mogą jedynie pełnoletnie osoby palące, które znajdą (Usługa Niepełna) lub znajdują się (Usługa Pełna) w Zbiorze Danych osobowych BAT i wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od BAT.

  9. "Zbiór Danych Osobowych BAT" - Zbiór danych osobowych zawierający dane osobowe dobrowolnie przekazane BAT przez Użytkownika i przetwarzane zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych.

  10. "Rejestracja" - Uzyskanie PINu, w następstwie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika poprzez wypełnienie, podpisanie i przekazanie BAT ankiety. Rejestracja jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy wypełniona ankieta zostanie zweryfikowana, jako poprawna (tj. zawiera wypełnione wszystkie obowiązkowe pola oraz czytelny podpis); Rejestrację uważa się za dokonaną w momencie spełnienia obu powyższych warunków.

  11. "Zablokowanie" - oznacza uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do Serwisu w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Z Usługi Niepełnej może korzystać każda osoba odwiedzająca adres internetowy www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl), która spełni łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła 18 lat,

  2. jest konsumentem wyrobów tytoniowych,

  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. otrzyma kupon z indywidualnym kodem PIN od hostessy/ hosta podczas niepublicznej akcji konsumenckiej organizowanej przez BAT,

  5. zgłosi chęć Rejestracji w celu korzystania z Usługi Pełnej poprzez wypełnienie i podpisanie ankiety,

  6. poprawnie zaloguje się w Serwisie przez podanie wszystkich danych wymaganych przez system przy logowaniu.

 2. Usługa Niepełna trwa maksymalnie 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu pierwszego zalogowania w Serwisie i przechodzi w Usługę Pełną w momencie Rejestracji. Użytkownik zostanie powiadomiony o fakcie dokonania poprawnej Rejestracji poprzez wiadomość sms/email.

 3. Z Usługi Pełnej może korzystać po Rejestracji każda osoba odwiedzająca adres internetowy www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl), która spełni łącznie następujące warunki:

  1. ukończyła 18 lat,

  2. jest konsumentem wyrobów tytoniowych,

  3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  4. zgłosi chęć Rejestracji w celu korzystania z Usługi Pełnej,

  5. poprawnie zaloguje się w Serwisie przez podanie wszystkich danych wymaganych przez system przy logowaniu.

 4. Zgłoszenie chęci Rejestracji w celu korzystania z Usługi Pełnej odbywa się przez prawidłowe wypełnienie kwestionariusza rejestracyjnego. Jednym z warunków Rejestracji jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania obowiązkowe, odpowiednio oznaczone w treści kwestionariusza.

 5. Osoby przekazujące kwestionariusze, oświadczenia i wyrażające pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych oraz aktualizujące lub dodające swoje dane w Serwisie, w zakładce „True You” zapewniają, że wszystkie dane, informacje i oświadczenia przekazane British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. w trakcie całej procedury uzyskania dostępu do Serwisu oraz w trakcie korzystania z niego są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.

 6. Korzystanie z Usług Pełnej i Niepełnej jest dobrowolne i bezpłatne.

 7. Osoba, która wyrazi chęć Rejestracji inną drogą niż poprzez kontakt bezpośredni z hostessą/ hostem w trakcie niepublicznej akcji organizowanej przez BAT, jest zobowiązana do wypełnienia przez siebie kwestionariusza i wysłania na adres: Lucky Strike (arvato), Skrytka pocztowa nr 21, 62-056 Komorniki P204. Powyższe czynności są warunkiem niezbędnym Rejestracji oraz wymaganym przez polskie prawo (art. 27 ust. 2 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). W powyższym przypadku o dokonaniu Rejestracji zgłaszający informowany jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w kwestionariuszu.

§ 5

 1. Informacje uzyskane przez Użytkownika serwisu w wyniku korzystania z Usług Pełnej i Niepełnej mogą być wykorzystane wyłącznie do celów prywatnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 2. Informacje uzyskane w wyniku korzystania z Usług Pełnej i/lub Niepełnej mogą być wykorzystane wyłącznie przez Użytkownika, który bezpośrednio uzyskał je za pośrednictwem Usługi Pełnej i/lub Niepełnej

 3. W przypadku stwierdzenia wykorzystania informacji uzyskanych w wyniku korzystania z Usług Pełnej i/lub Niepełnej w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z działalnością gospodarczą, w razie stwierdzenia udostępniania informacji osobom trzecim, w razie powzięcia wiarygodnej informacji, że Użytkownik nie jest pełnoletnią osoba palącą, BAT zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do Usług Pełnej i/ lub Niepełnej.

 4. Użytkownicy Serwisu korzystają z informacji w nim zawartych na własną odpowiedzialność i ponoszą wynikające z tego faktu ryzyko. BAT informuje, że Serwis zostanie zamknięty w części lub w całości po zakończeniu konkursów i programów konsumenckich.

 5. Serwis wraz z całą zawartością stanowi własność British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o. i/lub podmiotów, z którymi BAT zawarła stosowne umowy.

 6. Użytkownicy Serwisu mają prawo przeglądać zawartość Serwisu, drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownicy zgadzają się nie zmieniać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać i nie udostępniać materiałów zawartych w Serwisie. W sprawach korzystania z informacji umieszczonych w Serwisie nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 7. W Serwisie przedstawiono chronione przepisami prawa znaki towarowe służące do oznaczania wyrobów i usług, a stanowiące własność lub wykorzystywane przez nie na podstawie licencji, BAT lub spółek powiązanych z BAT lub innych podmiotów. Wszystkie znaki towarowe są przedmiotem prawnie chronionej własności przemysłowej, a Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z nich bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela odpowiedniego znaku towarowego.

§ 6

 1. W trakcie korzystania z Usług Pełnej i Niepełnej, w systemie teleinformatycznym Użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies.

 2. Warunkiem korzystania z Usług Pełnej i Niepełnej jest umożliwienie instalacji plików cookies oraz ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 3. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania danych potrzebnych do prawidłowego logowania Użytkownika.

§ 7

 1. Niedozwolonym jest korzystanie z Usług Pełnej i Niepełnej w celu naruszającym obowiązujące prawo, zasady współżycia społecznego i/lub dobre obyczaje.

 2. BAT ma prawo do wstrzymania dostępu do Usług Pełnej i Niepełnej Użytkownikowi, w stosunku do którego:

  1. Zostanie wykazane w sposób nie budzący wątpliwości, że wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

  2. Zostanie wykazane w sposób nie budzący wątpliwości, że narusza prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, regulaminów usług świadczonych w ramach Serwisu lub dobre obyczaje.

§ 8

 1. Do korzystania z Serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa– Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2 lub Chrome, a także włączona obsługa cookies i Javascript.

 2. BAT dokładać będzie należytej staranności dla zapewnienia jak najwyższej jakości i rzetelności informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Pełnej i Niepełnej.

 3. Użytkownik, który spowoduje celowym działaniem przerwę bądź zakłócenie techniczne w Serwisie lub w systemie służącym do przesyłania stron, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę, i poniesione koszty.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia i zapewnienia poufności PINu przez cały okres użytkowania. Zabronione jest przekazywanie PINu innym podmiotom, a także udostępnianie tym podmiotom Serwisu za pomocą PINu przydzielonego zarejestrowanemu Użytkownikowi, co wynika z przepisów ustawy z dnia (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) O ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.5. Użytkownik, który nie zabezpieczy należycie swojego PINu lub zezwoli innym osobom na użycie swego PINu albo będzie korzystał z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, narusza niniejszy regulamin i ponosi pełną odpowiedzialność prawną.

§ 9

 1. BAT zapewni poufność danych osobowych Użytkowników, wykorzystując do zabezpieczenia Serwisu optymalne środki techniczne, które mają na celu zapobieganie pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby niepowołane danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 2. Informacje przekazywane przez Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez BAT lub podmioty działające na zlecenie BAT, z którymi BAT zawarła stosowne umowy, z zachowaniem optymalnych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji i materiałów marketingowych od BAT oraz zrezygnować z wyrażonej uprzednio zgody na przetwarzanie jego danych dla celów marketingowych BAT. W takim przypadku Użytkownik może wysłać pisemny wniosek wyrażający jego żądania na adres: British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., Iłżecka 26, 02-135 Warszawa, z dopiskiem "Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych", lub dzwoniąc pod numer Infolinii 0801 228 228 (całkowity koszt połączenia jak jeden impuls w połączeniu lokalnym; Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:00) lub klikając w link rezygnacyjny z otrzymanego od BAT e-maila. Po otrzymaniu wniosku Użytkownika BAT zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych, przesyłania materiałów marketingowych i komunikowania się z nim. Jednocześnie dostęp do Serwisu zostanie dla Użytkownika zablokowany, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z świadczonych przez Serwis Usług.

 4. Użytkownik ma prawo do sprawowania kontroli przetwarzania danych określonych przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności do:

  1. Wglądu i poprawiania swoich danych osobowych,

  2. Żądania usunięcia przez BAT swoich danych osobowych zgodnie z pkt. 3, § 9 niniejszego Regulaminu.

 5. Zakładka „True You” dostępna dla Użytkowników Usługi Pełnej po zalogowaniu w Serwisie pozwala na wgląd do danych osobowych podanych w kwestionariuszu w procesie Rejestracji oraz ich edycję.

 6. Użytkownicy, poprawiając lub dodając swoje dane osobowe, z wyłączeniem danych wrażliwych, w zakładce „True You”, jednocześnie wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez British-American Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Augustowie, ul. Tytoniowa 16, British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 26 oraz przez inne przedmioty Grupy Kapitałowej British American Tobacco w Polsce.

 7. Informacje o sposobie dostępu do danych osobowych oraz zasadach ich edycji można uzyskać, dzwoniąc pod numer Infolinii 0801 228 228(Opłata jak za połączenie lokalne, zgodnie ze stawkami Operatora) Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:00).

§ 10

  Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Pełnej i Niepełnej należy zgłaszać pod numerem telefonu 0-801-228-228 (Opłata jak za połączenie lokalne, zgodnie ze stawkami Operatora; Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:00) lub drogą pisemną korzystając z kontaktu na stronie www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl) . Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nadany numer PIN oraz adres zwrotny składającego reklamację, jak również dokładny opis przyczyny reklamacji.

 1. Reklamacje rozpatrywane są przez BAT niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności wpływania. O decyzji BAT Użytkownik zostanie powiadomiony w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Zbiorze Danych Osobowych BAT lub w przypadku jego braku na adres zwrotny podany w reklamacji.

 3. Uczestnikowi, który nie zgadza się z decyzją BAT w sprawie reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

 4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Użytkownika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 11

 1. Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2013 roku.

 2. Jeśli jakakolwiek część warunków Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem lub nieskuteczną przez sąd lub organ regulacyjny, pozostałe postanowienia Regulaminu nadal będą mieć zastosowanie.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw oraz prawo polskie.

 4. BAT zastrzega prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie nienaruszających podstawowych zasad korzystania z serwisu. O każdej zmianie Regulaminu BAT poinformuje Użytkowników w odpowiednim wcześniejszym terminie umożliwiającym Użytkownikom zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie i ewentualne zaprzestanie Korzystania z serwisu. W przypadku nie zaakceptowania przez Użytkownika nowych postanowień Regulaminu Użytkownik ma prawo zaprzestać Korzystania z serwisu bez jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu. Zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Użytkowników serwisu.

POMOC


Jeśli nie znalazłeś/aś odpowiedzi na swoje pytanie na tej stronie, możesz skontaktować się z nami w jeden z dwóch sposobów: telefonicznie lub przez e-mail.

Numery Infolinii British American Tobacco Polska:

- 801 228 228*
- 22 519 78 93*

*Infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00. Opłata za połączenie zgodna ze stawkami Twojego Operatora.

e-mail: bat_info@teleperformance.pl

Biuro Organizatora:

British American Tobacco Polska Trading Spółka z o.o., ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa.

 

1. Czego dotyczy serwis www.tastethereal.pl?

Serwis www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl) jest przeznaczony dla pełnoletnich osób palących zarejestrowanych w Konsumenckiej Bazie Danych British American Tobacco.

W naszym Serwisie można znaleźć informacje na temat marki papierosów Lucky Strike oraz niepublicznych programów konsumenckich organizowanych przez British American Tobacco. Cześć takich akcji odbywać się może bezpośrednio w Serwisie.

Osoby zarejestrowane w Konsumenckiej Bazie Danych BAT mogą także za pośrednictwem Serwisu, w zakładce ‘True You’, sprawdzić lub zmienić swoje dane, które podały podczas rejestracji w Bazie.

2. Gdzie mogę się dowiedzieć więcej o firmie British American Tobacco?

Polecamy odwiedzenie naszej strony internetowej www.bat.com.pl lub kontakt z naszą Infolinią (numery telefonów znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’).

3. Jak mogę zarejestrować się w Konsumenckiej Bazie Danych BAT?

Jeśli jesteś pełnoletnią osobą palącą, wypełnij ankietę dostępną na stronie logowania www.tastethereal.pl, wydrukuj ją i wyślij na podany adres. Po otrzymaniu przez nas Twojej ankiety i potwierdzeniu jej poprawności, Twoje dane trafią do naszej Bazy, a Ty otrzymasz swój unikalny kod PIN, uprawniający Cię do wejścia do Serwisu www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl).

4. Dlaczego muszę mieć przynajmniej 18 lat, żeby się zalogować?

Zgodnie z „Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” komunikacja na temat wyrobów tytoniowych oraz niepublicznych programów konsumenckich związanych z marką Lucky Strike może być kierowana wyłącznie do osób palących powyżej 18 roku życia. Firma British American Tobacco jest firmą odpowiedzialną społecznie i kieruje swoje działania w zakresie sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz komunikacji na ich temat wyłącznie do osób pełnoletnich.

5. Dlaczego muszę przechodzić przez proces logowania do Serwisu?

Proces logowania ma na celu potwierdzenie, że jesteś zarejestrowany/a w naszej Bazie Danych i jesteś uprawniony/a do korzystania z naszego Serwisu. Proces ten ma także na celu zabezpieczenie treści widocznych na www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl) przed wglądem do nich przez osoby nieuprawnione.

6. Co to jest unikalny kod PIN?

Unikalny kod PIN to Twój indywidualny numer identyfikacyjny, konieczny do zalogowania się do Serwisu www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl), który otrzymujesz od nas po rejestracji w Konsumenckiej Bazie Danych BAT. Po wpisaniu Twojego unikalnego kodu PIN w pole logowania oraz podaniu Twojej daty urodzenia, możesz wejść do Serwisu www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl).

7. Nie znam swojego kodu PIN. Jak go otrzymać?

Jeśli jesteś zarejestrowany w naszej Bazie Danych, a nie znasz swojego kodu PIN, skontaktuj się z naszą Infolinią (numery telefonów znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’).

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w naszej Bazie Danych – odsyłamy Cię do punktu 3.

8. Gdzie mogę znaleźć swój unikalny kod PIN?

Zapomniałem/am swój unikalny kod PIN. Co mam zrobić?

Swój unikalny kod PIN możesz znaleźć w swoim telefonie komórkowym, w jednym z przesłanych przez nas smsów lub w skrzynce odbiorczej – w jednej z naszych wiadomości e-mail. Zawsze możesz także skontaktować się z naszą Infolinią (numery telefonów znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’).

9. Loguję się po raz pierwszy. Jak mam to zrobić?

Wpisz swój unikalny kod PIN w odpowiednie pole na stronie głównej Serwisu, a następnie podaj swoją datę urodzenia. Po podaniu poprawnych danych i ich potwierdzeniu za pomocą przycisku ‘Zaloguj się’, nastąpi automatyczne logowanie do Serwisu.

10. Podałem/am swój unikalny kod PIN oraz wpisałem/am poprawną datę urodzenia, ale pojawił się komunikat o błędzie. Co mam zrobić?

Spróbuj zalogować się raz jeszcze.

Jeśli błąd będzie się w dalszym ciągu powtarzał, skontaktuj się z naszą Infolinią (numery telefonów znajdziesz w zakładce „Pomoc”).

11. Podczas logowania pojawił się komunikat informujący o tym że wystąpił problem z moją ankietą. Co mam zrobić?

Skontaktuj się z naszą Infolinią, która udzieli Ci pomocy (numery telefonów znajdziesz w zakładce „Pomoc”).

12. Podejrzewam, że ktoś inny używa mojego konta. Co mam zrobić?

Niezwłocznie zadzwoń pod numer naszej Infolinii (numery telefonów znajdziesz w zakładce ‘Pomoc’).

13. Czy mogę zalogować się do Serwisu, będąc poza terenem Polski?

Niepubliczne programy konsumenckie organizowane przez BAT oraz Serwis www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl) są skierowane do pełnoletnich osób palących zamieszkałych na terenie Polski. Pełnoletnie osoby palące, które na stałe mieszkają w Polsce i są zarejestrowane w Konsumenckiej Bazie Danych BAT, ale czasowo przebywają za granicą, również mogą zalogować się do naszego Serwisu.Dane osobowe1. Co się dzieje z moimi danymi osobowymi w Konsumenckiej Bazie Danych BAT?

Ankieta z Twoimi danymi jest przechowywana przez BAT w specjalnie chronionym archiwum, natomiast Twoje dane osobowe są umieszczone i przetwarzane w systemie informatycznym zwanym Konsumencką Bazą Danych BAT.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych umożliwia nam informowanie Cię bezpośrednio o niepublicznych programach wybranych marek BAT oraz o samych markach. Twoje dane osobowe są przetwarzane z najwyższą starannością, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

2. W jaki sposób mogę zmienić lub uaktualnić swoje dane osobowe?

Aby zmienić swoje dane, zaloguj się do naszego Serwisu www.tastethereal.pl (www.luckystrike.pl), a następnie wejdź do zakładki ‘True You’. Możesz także skontaktować się z naszą Infolinią (numery telefonów znajdziesz w zakładce „Pomoc”).

3. Czy udostępniacie moje dane osobom trzecim?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez British American Tobacco Polska oraz inne podmioty współpracujące z BAT przy obsłudze niepublicznych akcji marketingowych, z którymi BAT zawarł stosowne umowy.

BAT nie udostępnia danych zgromadzonych w Konsumenckiej Bazie Danych żadnym podmiotom trzecim, poza wspomnianymi powyżej.

4. Jakie są zasady ochrony prywatności stosowane przez BAT?

Firma British American Tobacco dba o bezpieczeństwo danych osobowych zgromadzonych w Konsumenckiej Bazie Danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i spełnia normy Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli chcesz sprawdzić, poprawić lub usunąć z Konsumenckiej Bazy Danych BAT swoje dane osobowe zaloguj się do Serwisu i dokonaj zmian w zakładce „True You” lub zadzwoń na naszą Infolinię (numery telefonów znajdziesz w zakładce „Pomoc”).Zabezpieczenia i zasady ochrony prywatności1. Dlaczego stosujemy pliki cookies?

Nasz system stosuje pliki cookies, by zarządzać Twoim dostępem do serwisu i przesyłać Ci spersonalizowane informacje. Plik cookie zawiera jedynie krótki, nie powtarzający się numer i nie zawiera żadnych Twoich danych osobowych.

2. Jak uruchomić obsługę plików cookies?

Internet Explorer 7 i wyższe

 1. Kliknij "Narzędzia ", a następnie "Opcje Internetowe".

 2. Kliknij pasek "Prywatność".

 3. Przejdź do sekcji "Zaawansowane".

 4. Zaznacz pole "Zaakceptuj" lub "zawsze zezwalaj na pliki cookie"


FireFox

 1. Kliknj "Tools" a następnie "Options"

 2. Kliknj pasek "Privacy"

 3. Przejdź do zakładki "Cookies"

 4. Wybierz "Allow cookies".